top of page

Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUMASI KANUNU (KVKK) KAPSAMINDA AYDINLATMA ve AÇIK RIZA METNİ

Endolu Kadın Platformu, veri sorumlusu olarak web sitesini ziyaret eden ziyaretçilerin kişisel verilerini gerektiğinde çeşitli formlar, e-mail, telefon veya diğer elverişli yöntemlerle toplamakta, işlemekte, güncellemekte, saklamakta, sınıflandırmaktadır. Ancak Endolu Kadın Platformu, 6698 sayılı kanun gereği gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizi korumaktadır.

Tanımlar

6698 sayılı Kanunun uygulanmasında;

 a) Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı, 

b) Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

c) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 

d) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, 

e) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Endolu Kadın Platformu, internet üzerinden web sitesinde (www.endolukadınplatformu.com)  işlenme ihtimali bulunan verileriniz ile ilgili olarak veri sorumlusudur.

Aşağıda yer alan verileriniz internet sitesi üzerinden elektronik bir şekilde beyan, bilgi ve onayınız doğrultusunda toplanabilecektir:

İletişim bölümündeki bilgi formunu kullanarak web sitemiz üzerinde bize ulaşmanız halinde belirttiğiniz ad ve soyad, e-mail ve telefon numaranız ve form içeriğinde verdiğiniz kişisel bilgiler tarafımızdan toplanarak işlenebilecektir.

Hukuki zorunluluk nedeniyle; internet sitesine gerçekleştirdiğiniz ziyarete ilişkin; bağlantı/çıkış tarih ve saat bilgisi, internet protokolü, kaynak ve hedef nokta bilgileri ile konum bilgisi, internet sitesini daha etkili, kolay ve hızlı kullanmanızı sağlama, site hizmet ve faaliyetlerini ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirme, üçüncü kişi web sitelerin size daha uygun hizmet ve teklif sunabilmesini sağlama amaçlı kullanılan çerezlerin topladığı veriler toplanabilmekte veya işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Endolu Kadın Platformu tarafınıza sunulan hizmet ve faaliyetlerin, beğeni, kullanım şekliniz ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ile talepleriniz doğrultusunda gerekli teknik destek ve kalitenin sağlanması,

Sosyal ağlar ile sitenin ilişkilendirilmesini sağlayarak, hızlı ve engelsiz paylaşım yapılabilmesi,

Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize cevap verilebilmesi, Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alınması,

Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini ve idari operasyonların yürütülmesi amacıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Endolu Kadın Platformu, aynı hastalığı yaşayan kadınlar arasında dayanışma sağlama amacı  çerçevesinde, Endolu kadınların sesini duyurabilecekleri ve yaşam kalitesini artırabilecekleri işbirliklerine, eğitim, etkinlik ve farkındalık yaratan çalışmalara destek vermeyi amaçlamakta olup,  bu doğrultuda gönüllülük esasına dayanan işbirliklerine, paylaşımlara açıktır.   

Bu sebeple, kişisel verileriniz; Endolu Kadın Platformu tarafından, platformun belirtilen amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek işbirliklerinde taraf olacak kişi yada kurumlarla, ayrıca işbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerçekleştirilebilmesini teminen, onayınız alınarak paylaşılabilmekte veya aktarılabilmektedir. 

Kişisel verileriniz, tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Sağlık Bakanlığı gibi kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına, KVKK nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Endolu Kadın Platformu’a başvurarak kendinizle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Taleplerinizi mektup, telefon veya email yoluyla, şahsen başvurarak veya noter aracılığıyla iletebilirsiniz.

Tarafımıza iletilmesinden itibaren en geç 30 gün içinde talepleriniz ücretsiz bir şekilde sonuçlandırılacaktır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Ad, Soyad ve Unvan: Aylin İleri Aydoğan, Endolu Kadın Platformu kurucusu
E-mail: endolukadinplatformu@gmail.com
Telefon Numarası: 05379171577

Mail adresimiz
endoluyasamak@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.
bottom of page